Address: Salim Habib University (formerly Barrett Hodgson University), NC-24, Deh Dih, Korangi Creek, Karachi
UAN: 021-111 248 338
Phone No: 021-35122931-35
E-mail: qec@shu.edu.pk